Onze nieuwsberichten

AH voedingscoach winactie - gratis consult bij de ABCdietist

AH voedingscoach winactie - gratis consult bij de ABCdietist

03-07-'20

Heb jij een leuke vraag voor voedingscoach Ellen van AH? Dan is het tijd om die nu te stellen en wie weet win jij wel 1 van de 5 consulten van 1 uur bij de ABCdietist beschikbaar gesteld door AH.

 

Stel jouw vraag via instagram albertheijn

 

Actievoorwaarden – Voedingscoach winactie opgesteld door AH

I. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Facebook- en Instagramactie om kans te maken op een online consult met voedingscoach Ellen (verder te noemen: de “Actie") van, Albert Heijn en is gevestigd op Provincialeweg 11 1506 MA Zaandam.

Albert Heijn is een gedeponeerde merknaam (/zijn gedeponeerde merknamen).

De Actie heeft als doel om meer brand awareness te krijgen rondom het magazine Gezond

Vooruit uitgegeven door Organisator.

De Actie loopt van donderdag 2 juli 00u00 tot en met zondag 5 juli 23u59 (de “Actieperiode”).

De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie

stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum.

De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deel te nemen aan de Actie, gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

De actie wordt bekendgemaakt via de volgende kanalen: Facebook en Instagram

II. Deelname

Deelnemer aan de Actie is een ieder die een comment plaatst onder de Facebook- of Instagrampost van de Organisator.

Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook en Instagram.

Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien (18) jaar

Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland zijn uitgesloten van deelname.

Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer

opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden, met dien verstande dat de (noodzakelijke) Gegevens van de winnaars wel zullen worden verstrekt aan de voedingscoach genoemd in artikel 1 van deze Actievoorwaarden om deze te kunnen informeren welke personen het online consult volgen. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van veertien dagen na de actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.

Voor zover er auteursrechten berusten op de door Deelnemer ingezonden comment gaat Deelnemer ermee akkoord zich niet te verzetten tegen openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de comment door Organisator. Organisator kan de door Deelnemer ingezonden comment openbaar maken of verveelvoudigen op elk (social)mediakanaal naar keuze van Organisator. Voor wat betreft de verdere exploitatie van het winnende design verleent de (winnende) deelnemer Organisator daartoe een onbeperkte en eeuwigdurende licentie.

In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.

III. Prijzen

In totaal is er 5x een online consult van één uur met voedingscoach Ellen te winnen ter waarde van €72 (tweeënzeventig euro) per stuk (de totale waarde van het prijzenpakket is dan ook € 360,-). De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld.

Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest daaruit de winnaars. Met de winnaars wordt contact opgenomen via het Albert Heijn Facebook- of Instagramkanaal voor de levering van de prijs.

Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De uitgekozen winnaar moet voor woensdag 8 juli 2020 12u00 de winst bevestigen en/of

accepteren door te reageren middels een privébericht via het Albert Hein Facebook- of

Instagramkanaal.

De winnaars worden op 6 juli 2020 bekendgemaakt.

Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering

van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien lijkt dat de winnaar

niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het recht om een andere winnaar te bepalen op de wijze zoals omschreven in deze actievoorwaarden, zonder daartoe verplicht te zijn.

Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator/

IV. Aansprakelijkheid

Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.

De Organisator en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

De Organisator en ingeschakelde derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.

De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie.

V. Slotbepalingen

Alle intellectuele eigendomsrechten op de social media kanalen en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.

Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u whatsappen naar +31683542625.

Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.

Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem worden voorgelegd.

Aldus opgemaakt te Zaandam, 29 juni 2020

 

#AH  #ABCdietist  #leefstijl  #voedingscoach  #gezondheid #albertheijn